Skupenské přeměny a stavové chování. Fyzikální interpretace axiomů fenomenologické termodynamiky. Aplikace rovnovážné termodynamiky - termochemie, fázové rovnováhy v jednosložkových a vícesložkových soustavách, chemická rovnováha, elektrochemie. Klíčová role chemického potenciálu v termodynamických úvahách. Chemická kinetika, katalýza a sorpce. Přednáška je doprovázena výpočetním seminářem, ve kterém jsou procvičovány aplikace teoretických poznatků.

Osnova:
1.Molekulární podstata skupenských přeměn, vnitřní struktura plynů, kapalin a tuhých látek. Stavová rovnice ideálního plynu, kritický bod, kompresibilitní faktor.
2.Stavové rovnice reálného plynu, viriální rozvoj, směšovací pravidla (Daltonův a Amagatův zákon, pseudokritické veličiny). Stavové chování kapalin, povrchová energie.
3.1. věta termodynamická, formy energie, tepelné kapacity, výpočet práce při různých procesech.
4.Termochemie - Hessův zákon, Kirchhoffova věta, slučovací a spalná tepla, tabelace termochemických údajů.
5.Vzájemné přeměny tepla a práce, energie a volná energie, 2. a 3. věta termodynamická, entropie.
6.Tepelné stroje, Gibbsova a Helmholtzova energie, extenzivní kritérium rovnováhy.
7.Spojené formulace 1. a 2. věty termodynamické, Maxwellovy relace, výpočet energetických veličin z dostupných experimentálních dat.
8.Intenzivní kritérium rovnováhy, Clapeyronova rovnice, fázové rovnováhy v jednosložkových systémech.
9.Fázové rovnováhy ve vícesložkových systémech, fázové diagramy, extrakce.
10.Chemická rovnováha - reakční izoterma, vliv vnějších podmínek na polohu rovnováhy.
11.Chemická kinetika - rychlost, řád a poločas reakce, zpracování kinetických dat.
12.Kinetické rovnice, reakční mechanismy, heterogenní reakce, katalýza, adsorpce.
13.Elektrolýza, Faradayův zákon, vodivost a její aplikace, acidobazické vlastnosti, pH.
14.Elektrochemické články, Nernstova rovnice.
Naposledy změněno: Čtvrtek, 27. září 2012, 14.44