Studenti absolvují deset laboratorních cvičení, jejichž prostřednictvím se seznámí s principy vybraných fyzikálně-chemických jevů a principů metod stanovení důležitých fyzikálně-chemických veličin. Důraz je kladen na správnou interpretaci výsledků a vyhodnocení experimentálních dat statistickými metodami s využitím výpočetní techniky.

Osnova:
01: Povrchové napětí
02: Vodivost
03: Adsorpce
04: Kinetika chemických reakcí
05: Viskozita
06: Rozdělovací koeficient
07: Fázové rovnováhy
08: Kalorimetrie
09: Rozpustnost
10: Elektrolýza, Faradayův zákon
Naposledy změněno: Pátek, 27. červenec 2012, 09.54