Pravidla pro práci na nanoed.tul.cz

Obsah

Povinnosti uživatele

Uživatel nanoed.tul.cz je povinen:

 • Dbát na bezpečnost svého uživatelského účtu.
 • Dbát na to, aby nezpůsobil zavlečení virové nákazy do systému.
 • Chovat se při využívání služeb počítačových sítí tak, aby to nadměrně neobtěžovalo ostatní uživatele sítí, jejichž činnost se uživatele dotýká.
 • Informovat správce o odhalených nedostatcích v bezpečnosti systému.

Zakázané činnosti

Je zakázáno:

 • Pokoušet se o průnik do systému a poškozovat nebo umožnit poškození programového a technického vybavení sítě.
 • Připojovat do sítě jakákoli zařízení bez konzultace se správcem a bez jeho výslovného svolení.
 • Připojovat do sítě zařízení, která nesplňují požadavky platných norem a která mohou způsobit ohrožení zdraví nebo života osob, poškození sítě nebo jiného majetku nebo negativně ovlivnit provoz sítě.
 • Využívat jakýchkoli služeb sítě pro komerční účely (školení, poskytování informací a dat ze sítě, komunikace se zákazníky a podobně).
 • Zpřístupnit služby sítě (např. uživatelský účet) jiným osobám.
 • Využívat síť v rozporu s platnými zákony.

Zánik účtu

Uživatelský účet v síti zaniká:

 • Na žádost uživatele.
 • U zaměstnanců ukončením pracovního poměru na TU v Liberci.
 • U studentů ukončením studia.
 • V případě závažného porušení pravidel používaní sítě.

Postihy za nedodržení pravidel

Nedodržení těchto pravidel pracovníkem TU bude považováno za porušení základních povinností pracovníka podle § 73 odst. 1 písmeno c) a d) zákoníku práce. Porušování těchto povinností je porušením pracovní kázně a TU může uplatnit své oprávnění vyvodit z něj opatření, až po jednostranné rozvázání pracovního poměru. O sporných případech rozhoduje rektor.

Při nedodržení těchto pravidel studentem TU je tato skutečnost považována za porušení povinností plynoucích ze zákona 172/1990 o vysokých školách § 26 odst. 4. V souladu s citovaným zákonem a statutem TU v Liberci mu podle závažnosti provinění může být děkanem fakulty či kárnou komisí uloženo kárné opatření.


Základní pravidla používání informací

Pokud používáme cizí informace je potřeba vždy uvádět zdroj informace. Způsob citace zdrojů upravuje ČSN ISO 690, pokud použijete citační manažer Zotero se stylem ISO 690, nemusíte se s formalitami trápit. Rozlišování vlastního a cizího textu umožňuje kultivovat vlastní myšlenky a dovoluje učiteli posoudit míru samostatné práce studenta.

Odevzdání práce, která neuvádí zdroj informace a je např. zkopírována z internetu je považováno za pokus o podvod a podle Disciplinárního řádu TUL bude potrestáno vyloučením ze studia.


Základní pravidla elektronické komunikace (psaní e-mailů):

 • Buďte zdvořilí.
 • Vždy uvádějte své skutečné jméno a příjmení v poli Od [From] elektronické zprávy.
 • Zprávu podepište skutečným jménem a doplňte kontaktem na Vás.
 • Při komunikaci s učitelem je vhodné uvést svůj kurz/skupinu.
 • Používejte přesné označení zprávy v poli Věc [subject].
 • Je vhodné začít oslovením jako:
  • v češtině (emaily uvnitř univerzity)
   • "Vážený pane inženýre/docente/magistře/doktore" / "Vážená paní inženýrko/docentko/magistro/doktorko" (u žen se zde používá vždy "paní", nikdy ne "slečno" - slečno magistro)
   • "Vážený pane Nováku" (osoby bez akademického titulu)
   • Dobrý den
   • "Ahoj Honzo / Honzo" (spolužákům)
  • v angličtině [English]:
   • "Dear Mr/Mrs/Ms/Miss Brown" (formal)
   • or "Hi Mike" / "Hello Mike" (informal)
 • Zkontrolujte si pravopis a interpunkci. Můžete použít nejen korektor vestavěný v editoru Moodle, ale i textových editorech, emailových klientech nebo WWW prohlížeči.

Podobná pravidla dodržujte také v elektronických konferencích.

Ukázka vhodného emailu:

Anglicky [English] Česky [Czech]
From: Jan Novak (jan.novak@...)

Subject: A problem with quiz 5D

Dear Mr Hill, / Hi Jack,
I would like to ask ...
There is a problem with ...
I am not sure if ...

(Best) regards/ Best wishes
Honza Novak
(A2A*P course)
Od: Jan Novak (jan.novak@...)

Předmět: Problém s kvízem 5D

Vážený pane magistře/Dobrý den
chtěl bych se zeptat ...
Mám problém s ...
Nejsem si jistý, zda...
S pozdravem
Honza Novák
student kurzu A2A*P


V angličtině je v emailu pozdrav "Hi Jack" pro komunikaci žák-vyučující přípustné, pokud učitel požádá žáky, aby ho oslovovali křestním jménem.

Dodržování těchto pravidel Vám usnadní život a pomůže získat výhodu u Vašeho budoucího zaměstnavatele.


25. 8. 2009 Martin Slavík

Zpracováno na základě:

 1. Tůma, F.: Netiquette. Dostupné na: <https://moodle.fp.tul.cz/mod/resource/view.php?id=22589>
 2. Provozní řád počítačové sítě LIANE. Dostupné na: <http://liane.tul.cz/>

Naposledy změněno: Neděle, 21. září 2014, 16.15