Zásady pro práci s elektrickým proudem

V laboratoři pracujeme převážně s bezpečným napětím do 48  V.

V některých úlohách pracujeme s napětím vyšším než 48 V. Zde je nutno dbát zvýšené opatrnosti !!!

 1. Před započetím měření se seznámíme s funkcí elektrického obvodu.
 2. Vizuálně zkontrolujeme stav pomůcek a přístrojů.
 3. V obvodech používáme výhradně izolované vodiče.
 4. Elektrické obvody ke zdroji připojuje a odpojuje pouze asistent !!!
 5. Před připojení elektrického obvodu ke zdroji zkontrolujeme, zda jsou na multimetrech nastaveny správné rozsahy (pozor na záměnu voltmetru a ampérmetru).
 6. Neprovádíme zapojování a rozpojování obvodu při připojeném a zapnutém napájení.
 7. Pokud máme podezření na špatnou izolaci některé části obvodu, odpojíme neprodleně zdroj a situaci nahlásíme vyučujícímu.
 8. Nastavovací prvky (např. potenciometry) nastavujeme před zahájením měření na nejvyšší hodnotu odporu. Pokud si nejsme jisti polohou jezdce pro maximální odpor, nastavujeme jezdce potenciometru do střední polohy.
 9. V obvodech dodržujeme hodnoty elektrických napětí zdrojů podle návodů k úlohám.
 10. Nepřekračujeme rozsahy měřících přístrojů a ostatních částí elektrického obvodu !
 11. Nevkládáme samostatné vodiče do zásuvek elektrického vedení !
 12. Vznikne-li účinkem elektrického proudu požár, nikdy jej nehasíme vodou, ale vhodným hasícím přístrojem (např. sněhovým nebo práškovým).
Naposledy změněno: Sobota, 3. prosinec 2011, 20.03