Informace k předmětu FP2B

Fyzikální praktikum 2 (FP2B)

zimní semestr  

Charakteristika předmětu:

Fyzikální laboratoře je prakticky zaměřený předmět doplňující teoretické přednášky. Obsah je zaměřen na:

- Měření kmitání, vlnění a termodynamických dějů

- Fyzikální veličiny

- Metody měření

- Příprava experimentu

- Zpracování experimentálních dat a vyhodnocení experimentu.
 

Požadavky na úspěšné absolvování předmětu:

Absolvování předepsaných úloh, odevzdání příslušného počtu vyhovujících protokolů a uspokojivé výsledky průběžné kontroly. Hodnotí se příprava na měření, zpracování výsledků v protokolu o měření i v pracovním sešitě.

V tomto praktiku můžete potkat úlohy: (řazeny v abecedním pořadí)

A: Frontální úloha

Měření rychlosti ultrazvuku v pevné látce

Měření rychlosti zvuku ve vzduchu

Stanovení měrného skupenského tepla tání ledu

Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek

Stanovení účinnosti vařiče

Součinitel rozpínavosti plynů

Určení Poissonovy konstanty 

Děje s plynem


Tepelná vodivost pevných látek

Teplotní roztažnost pevných látek

 

Literatura:

[1] Kolektiv autorů: Úvod do fyzikálních měření. TUL, Liberec, 2012. ISBN 978-80-7372-819-9

[2] Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TUL, 2001. ISBN 80-7083-511-X.

[3] M. Čmelík: Návody k laboratorním úlohám pro FP2, KFY Liberec 2009

[4] Návody k úlohám v Moodle kurzu Fyzikální praktikum 2.


2013 připravil: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D.

Naposledy změněno: Neděle, 29. září 2019, 18.41