úkol 4-Výparná enthalpie

Zjistěte výparnou entalpii vody při teplotě 50°C s využitím Clausius-Clapeyronovy rovnice. Najděte a použijte vhodnou tenzní rovnici. Najděte příslušný experimentální údaj a srovnejte.