Osnova témat

 • Struktura krystalických materiálů, krystalografické soustavy. Směry a roviny v krystalu, Millerovy indexy.

 • Poruchy krystalové mříže (čarové, plošné prostorové) a jejich vliv na vlastnosti materiálů. Metody studia poruch krystalové mřížky.

 • Difuze v kovových soustavách, základní pojmy, Fickovy zákony. Technický význam difuze.

  • Základní pojmy a zákony termodynamiky kovových soustav - složka, fáze, homogenní a heterogenní soustava, Gibbsův zákon fází, alotropie. Základní stavové veličiny.

   • Fáze v kovových soustavách, základní typy rovnovážných diagramů.

    • Fázové přeměny - krystalizace a tavení, fázové přeměny v tuhém stavu.

     • Soustava Fe-C. Klasické konstrukční materiály: oceli, litiny

      • Vliv tepelného zpracování na vlastnosti ocelí a litin.

       • Deformace elastická, anelastická. Plastická deformace - skluz, dvojčatění. Zotavení a rekrystalizace.

        • Mechanické vlastnosti materiálu a jejich zkoušení, zkoušky statické a dynamické. Zkoušky tvrdosti. Zkoušení vlastností tenkých vrstev- mikro- a nanotvrdost, zkoušky adheze. Měření tloušťky tenkých vrstev.

        • Pokročilé materiály - vysokopevné oceli, intermetalické slitiny, slitiny s tvarovou pamětí.

         • Technicky významné neželezné kovy a slitiny - slitiny hliníku, hořčíku, titanu. Struktura, vlastnosti a technické aplikace.

          • Další materiály v technické praxi - práškové materiály, kovová skla, keramika, kompozity.