Osnova témat

 • Téma 1

  Úvod do managementu inovací (význam inovací; studium inovací; organizační kontext inovací; inovace a vynález; podnikání; úspěšné a neúspěšné inovace; různé typy inovací; technologie a věda; modely inovací; inovace jako proces řízení). Ekonomika a přijímání inovací trhem. Role státu a národní systémy podpory inovací (USA; EU; Japonsko); vlny inovací a ekonomického růstu.

 • Téma 2

  Řízení inovací ve firmách (organizace a inovace; řízení nejistoty; orientace na růst; soustředění na technologii a intenzitu výzkumu a vývoje; prostor pro tvořivost; strategie pro inovace; organizační struktury firem a inovace; role individuality v inovačním procesu; význam informačních systémů pro inovace; vytváření inovačního prostředí).

 • Téma 3

  Řízení duševního vlastnictví (duševní vlastnictví; obchodní tajemství; úvod do patentů; patenty v praxi; konfigurace patentu; použití patentů v managementu inovací; ochranné známky; obchodní značky; copyright; ochrana proti porušování práv duševního vlastnictví).

 • Téma 4

  Řízení výzkumu a vývoje (VaV) (co je výzkum a vývoj – tradiční pohled; řízení VaV v průmyslovém kontextu; investice do VaV a úspěšnost firmy; klasifikace VaV; „výroba dělá VaV“; VaV management a jeho propojení s firemní strategií; přidělování financí pro VaV; rozpočet pro VaV). Řízení výzkumně-vývojových projektů (organizace průmyslového výzkumu a vývoje; nákup externích technologií; formy externího výzkumu a vývoje; efektivita řízení výzkumu a vývoje; řízení „vědecké svobody“; propojení s procesem inovace produktů; význam investic do výzkumu a vývoje pro produkty; hodnocení procesu výzkumu a vývoje – kriteria). 

 • Téma 5

  Řízení vývoje nových produktů (nové produkty jako projekty; klíčové aktivity: výrobní znalost, vytváření obchodních příležitostí, vývoj prototypů, technické testování, tržní testování, uvedení na trh; organizační struktura a mezirezortní týmy: týmy a produktový management, funkční struktury, maticové struktury; projektový management; rozhraní mezi marketingem a výzkumem a vývojem). Průzkum trhu a vývoj nového produktu (účel testování nového produktu; techniky používané pro testování produktů zákazníky: koncepční testy, testovací centra, mobilní obchody, uživatelské testy, výstavy, párované porovnávání; rovnováha mezi novou technologií a průzkumem trhu).

 • Téma 6

  Transfer technologií (úvod; transfer informací a transfer vědomostí; způsoby transferu technologií: licence, vědecké parky, agentury, zaměstnání zkušených pracovníků, Ferretův model, výzkumné kluby, konzultační firmy; omezení a bariéry transferu technologií). Strategická partnerství (definice; způsoby mezifiremního sdílení poznatků; formy strategického partnerství: licence, dodavatelské vztahy, outsourcing, joint venture, spolupráce mimo joit-venture, výzkumně-vývojová konsorcia, průmyslové klastry, inovační sítě, „virtuální firmy“; motivace pro vytváření partnerství; rizika; význam důvěry; využití teorie her).

 • Téma 7

 • Téma 8